İlâhiyât’ı Ken’ân’dan Yeni Besteler

Yazar: Cemil Altınbilek - Ahmet Kadri Rizeli
ISBN: 978-605-7494-91-7
Sayfa Sayısı: 174
Boyut: 16cm x 24cm
Yayım Tarihi: 2021
Baskı: 1

Sukût Hakîkati-i Tevhîddir

Sen mi görüp sevmişsin bende cemâlin beni

Ben mi görüp sevmişim lutf u kemâlin seni

Söyle acep sende mi bende mi bu câzibe

Yıktı harâb eyledi fikr ü hayâlin teni

Aşk-ı Hudâ âşıkın etti dilinden niyâz

Hem dahi mâşûka aks eyledi cilveyle nâz

Sende değil bende hiç zâhir olan incizâb

Lutfudur Allah’ın aşk, yok bize bir imtiyâz

Sen der isem şirk olur, ben der isem küfr olur

Her ikiye bir demek Hakk’a hemen şükr olur

Ben gibi bir noktayım hayrete gizlenmişim

Ken’ân’a tevhit için samt ü sükût zikr olur

Ken’ân Rifâî Büyükaksoy