Prof. Dr. Muhittin Serin

3 Ağustos 1945’te Tokat’ın Turhal ilçesinin Üzümören köyünde doğdu. 1970’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. Yüksek eğitim ve öğrenim sırasında Kemal Batanay’dan nesta’lîk hattını meşketti ve icâzet aldı. 1983’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk-İslâm sanatları alanında sanatta yeterlilik (doktor), 1983’te Marmara Üniversitesi Türk-İslâm Sanatları İlâhiyat Fakültesi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 1992’de doçent, 1998 senesinde profesör olarak 12 Ocak 2012 târihine kadar görev yaptı.

24 Ekim 2012 târihinden îtibâren de İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi İslâm Sanatları Târihi Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir.

Serin, hat sanatı alanında yurt içi ve yurt dışında bulunan müze ve kütüphânelerde alanıyla ilgili araştırmalarda bulunmuş, sergiler yapmış, seminer ve konferanslar vermiştir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır:

1983-2016 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde hat ve tezhip maddelerinin tespiti, redaksiyonu yanında bu ansiklopediye 50 madde telif etmiştir. 1987 ve 1988-1989’da Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye’de bulunan Osmanlı hattatlarına âit eserlerin tespiti ve kataloglanması üzerinde çalışmıştır. Bir yıl kaldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde (1993) Indiana Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi’nde şahsî bir hat sanatı sergisi açmış, konferans vermiştir. Ayrıca New York Halk Kütüphanesi Humanities and Social Sciences Library, Washington, D.C, Smithsonion, Freer Gallery of Art, Yale Üniversitesi Library Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Indiana Üniversitesi Fine Arts Museum, The University of Michigan Library Special Collections Library’de (Ann Arbour MI) araştırma ve incelemelerde bulunmuştur.

1994’te Amerika Birleşik Devletleri Indiana Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi’nde düzenlenen “Geleneksel Türk Sanatının Bugünü” adlı sergiye şahsî hat sanatları sergisi ve seminerlerle katılmıştır. 2002 yılında Washington, D.C’de Smithsonian Enstitüsü tarafından düzenlenen İpek Yolu Festivali’ne ve North Carolina Sanat Müzesi tarafından tertip edilen “Sultanların İmparatorluğu” sergilerine katılmış ve hat sanatı sergisi yapmış, seminerler vermiştir.

1997 yılında İran Kültür Bakanlığı ve Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin organize ettiği İslâm Dünyasında Birinci Hat Festivali’nde tebliğ sunmuş, bazı araştırmalarda bulunmuştur. 2008 ve 2009’da bir yıl İngiltere’nin British, SOAS, the John Rylands, Edinburg Üniversitesi, İrlanda Dublin Chester Beatty kütüphanelerinde ve Paris Bibliothèque Nationale’de, İslâm yazma ve hat sanatı albümleri üzerinde inceleme, araştırma ve tespitlerde bulunmuştur. 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Dubâi’de “Hattat Şeyh Hamdullah” ve “Hattat Aziz Efendi” konulu konferanslar vermiş ve müzede araştırmalarda bulunmuştur. 2017’de Suudi Arabistan Cumhuriyeti Medine Melik Abdülaziz Kütüphânesi’nde bulunan Ravza-i Şerîf’e vakfedilmiş Osmanlı dönemi mushafları üzerinde inceleme ve tespitlerde bulunmuştur.

Serin’in, İslâm hat sanatları alanında yazdığı ve çoğu Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yayımlanan on iki eseri bulunmaktadır.

• Hat Sanatımız (İstanbul 1982). Bu kitap 1993 yılında arapçaya çevrilmiş ve "صنعتنا الخطية" ismiyle Şam'da basılmıştır.

Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar (İstanbul 1999, 2003, 2008, 2010),

Hat Sanatı Târihi / Ekoller ve takipçileri 2 cilt (İstanbul 2019). Bu kitap 2020 yılında arapçaya çevrilmiş ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından "تاريخ فن الخط" ismiyle 3 cilt olarak basılmıştır.

• Hattat Aziz Efendi (İstanbul 1988, 1999);

• Hattat Şeyh Hamdullah (İstanbul 1992, 2007);

• Kemal Batanay (İstanbul 2006);

• Sâmi Efendi Hattıyla Celî Ta‘lîk, Târih Manzûmesi (Türkçe, İngilizce, İstanbul 2014);

• Ahmed Şemseddin Karahisarî ve Mushaf-ı Şerîf’i (Türkçe, Arapça, İngilizce, İstanbul 2015);

• Kıbletü’l-Küttâb Şeyh Hamdullah ve Yazdığı Mushaf-ı Şerîf (Türkçe, İngilizce, İstanbul 2016);

• Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi ve Yazdığı Mushaf-ı Şerîf (Türkçe, Arapça, İngilizce, İstanbul 2018);

Bu kitapların dışında hazırladığı meşk mecmuaları:

• Şevki Efendi’nin Sülüs, Nesih Meşk Murakkaı (İstanbul 1996, 10. Baskı 2018), Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs, Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi (İstanbul 2021);

• Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Sülüs Nesih Meşk Murakkaı (İstanbul 1996, 5. baskı 2020);

• Hulûsî Efendi’nin Ta’lîk Meşk Murakkaı (İstanbul 1999, 4. baskı 2021);

• Halim Efendi’nin Dîvânî, Celî Dîvânî, Rik’a Meşk Murakkaı (İstanbul 2000, 3. baskı 2014), Halim Efendi’nin Meşk Mecmuası (İstanbul 2017, 2. baskı 2019).