Vakıf Hakkında Prof. Dr. Mustafa Tahralı

1943 yılında Konya'da doğdu. 1961'de Konya İmam Hatip Okulu’ndan,1961-1962 yılında son sınıf bitirme sınavına girip Konya Erkek Lisesi’nden ve 1966’da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Nisan 1967 târihinde, Millî Eğitim Bakanlığı’nın burslu öğrencisi olarak Paris'e doktora yapmaya gitti. 1969 – 1970 ders yılında Tunus’ta Burgiba Enstitüsü ve İlâhiyat Fakültesi’nde Arapça derslerine devam etti. Haziran 1973 târihinde Paris – Sorbonne III. Üniversitesinde hazırladığı Ahmed el Rifâ’î , Sa Vie, Son Oeuvre et Sa Tarîqa ( Ahmed er- Rifâî , Hayâtı , Eserleri ve Tarîkatı ) konulu doktora tezini tamamlayıp yurda döndü. Kasım 1973 târihinde İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Tasavvuf Târihi ve İslâmî Türk Edebiyatı öğretmeni olarak tâyin edildi. 1982 de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülünce Tasavvuf Târihi Bilim Dalı Öğretim üyesi, 1987 de doçent ve 1993 de profesör oldu. 2006 yılı sonuna kadar Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü.1 Ocak 2010 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

Eserleri

Ahmad al-Rifâ’î, Sa Vie, Son Oeuvre et Sa Tarîqa (Ahmed er-Rifâî Hayâtı, Eserleri ve Tarîkatı), Paris-Sorbonne III, 1973.
Türk Mûsıkîsi Klasikleri İlâhiler I-IX (haz. Yusuf Ömürlü), İstanbul: Kubbealtı, 1979-1996, (Güftelerin okunup yayıma hazırlanması).
Ahmed Avni Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi I-IV (Dr. Selçuk Eraydın ile birlikte), İstanbul: MİFAV, 1987-1992.
Ahmed Avni Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi, İstanbul: İz, 1992.
İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nevi’lere Giriş (Doç. Dr. N. Pekolcay, Yrd. Doç. Dr. S. Eraydın, Doç. Dr. M. Uzun, Doç. Dr. M. Hüsrev Subaşı ile birlikte), İstanbul: Kitabevi, 1994.
Kemâl Edip Kürkçüoğlu, Osman Şems Efendi Dîvân’ından Seçmeler, İstanbul: Kubbealtı, 1996. (Bu eser müellifin notlarını da ihtiva eden daktilo nüshadan hareketle yayıma hazırlanmıştır.)
Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi (Prof. Dr. O. Türer, Prof. Dr. M. Demirci, Prof. Dr. D. Gürer, Doç. Dr. N. Tosun, Doç. Dr. N. Tosun, Doç. Dr. S. Arpaguş, Dr. S. Gökbulut ile birlikte), I-XIII, İstanbul: Kitabevi, 2004-2009
Ken’ân er-Rıfâî, Ebu’l-Alemeyn Seyyid Ahmed er-Rifâî, İstanbul: Cenân Kültür, Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisâdî İşletmesi, 2008.
Kadim Mânânın Rüzgârıyle, İstanbul: Hülbe Yayınları, 2013.

Makaleler

“Fusûsu’l-Hikem Şerhi ve Vahdet-i Vücûd ile Alâkalı Bâzı Mes’eleler”, (Ahmed Avni Konuk Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi içinde), İstanbul: MİFAV, 1987, c.I, s. 29-62.
“Fusûsu’l-Hikem’de Tezadlı İfâdeler ve Vahdet-i Vücûd”, (Ahmed Avni Konuk Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi içinde), İstanbul: MİFAV, 1989, c.II, s.9-38.
“Vahdet-i Vücûd ve Gölge Varlık”, (Ahmed Avni Konuk Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi İçinde), İstanbul: MİFAV, 1990, c. III, s. 9-63.
“İbn Arabî’de Bir Hadîs-i Kudsî’nin Yorumu”, (İbn Arabî, Nûrlar Hazînesi içinde, çev. Mehmet Demirci), İstanbul: İz, 1990, s. 11-42.
“Ayn ve Ayniyet”, (Ahmed Avni Konuk Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi içinde), İstanbul: MİFAV, 1992, c.IV, s. 9-26.
“İbn Arabî’nin Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhini Takdim”, (Ahmed Avni Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi içinde), İstanbul: İz, 1992, s. IX-XXX.
“Seyyid Ahmed er-Rifâî Ve Rifâiyye Tarîkatı”, (Dr. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler içinde), İstanbul: MİFAV, 1994, S. 439-449.
“Takdim”, (Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi içinde), İstanbul: Kitabevi, 2004, c.I, s. 13-27.
“Sunuş” (güftelerin kontrol ve tashîhi), Yusuf Ömürlü, Rahmet Peygamberine İlâhîler, İstanbul: Türkkad, 2007, s. I-III.

Prof.Dr. Mustafa Tahralı'nın ayrıca Tasavvuf ve İbn Arabî ile ilgili makaleri ve bâzı uluslar arası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunduğu bildirileri de yayımlanmış ve İslam Ansiklopedisi başta olmak üzere bir çok yayının hazırlanmasında görev almıştır.