Vakıf Hakkında Prof. (hc) Uğur Derman

5 Şubat 1935’de Bandırmada dünyaya geldi. Doğmadan dört ay önce babası –Maliye Vekâleti merkez teşkilatı memurlarından- Mehmed Celâleddin’in (1896-1934) vefatı üzerine dedesi eczacı Osman Derman’ın (1876-1952) himâyesinde büyüdü. Çocukluğunu kısmen geçirdiği Üsküdar’ın tarihî birikimi onun hayalinde çok tesirler uyandırdı. Haydarpaşa Lisesi’ndeki tahsili esnâsında tanıdığı edebiyat muallimi Mahir İz’in (1895-1974) yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve kültürüne merak sardı. Âilesinde üçüncü eczacı olmak üzere İstanbul Üniversitesi Eczacı Mektebi’ne girdi ve Üsküdarlı hezârfen hattat Necmeddin Okyay’a (1883-1976) 1955 yılında talebe oldu; 1960’da ta’lîk hattından icâzete hak kazandı. Üstâdının diğer eski kitap sanatlarındaki (ebrû, cild, âhar, zer-endûd yazı imâli…) ihtisasından feyz aldı, sâir hat cinslerinin inceliklerini öğrendi. Aynı yıllarda Prof. Dr. Süheyl Ünver (1898-1986), hattat Macid Ayral (1891-1961) ve Halim Özyazıcı (1898-1964) gibi üstâdlardan birçok istifâde sağladı.

1960’da eczacı olup askerliğini de bitirdikten sonra Taksim/Gümüşsuyu’nda serbest eczacılık yaptı (1963-1978). Fethi Gemuhluoğlu’nun (1922-1977) vefatıyla, onun yerine Türkpetrol Vakfı’nın idâresini üstlendi (1977-2006). Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinin Geleneksel Türk Sanatları bölümünde “Türk Kitap Sanatları Tarihi” derslerini sürdürdü (1985-2006). Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu’nca 1997 yılında kendisine fahrî profesör (Prof. h.c.) ünvânı verildi. 2009 yılında “Geleneksel Sanatlar” alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne, 2010 yılında ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülüne lâyık görüldü.1961’den bu yana Osmanlı kültürü, hat ve kitap sanatlarına dâir konferanslar verdi, ilmî tebliğler sundu. 25’i irili-ufaklı müstakil kitap olmak üzere, yazdığı makale ve ansiklopedi maddeleri ile birlikte neşriyatı 500’e yakındır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiçek Derman’la evli olup üç oğlu ve üç torunu vardır.

Eserlerinden bâzıları:

Türk Sanatında Ebrû, İstanbul 1977

Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982

İslâm Kültür Mîrasında Hat Sanatı, İstanbul 1992

Letters in Gold, New York 1998

Calligraphies Ottomanes, Paris 2000

Siegel des Sultan, Berlin 2001

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi: Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul, 2002

Eternal Letters, Sharjah, 2009

Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, İstanbul 2010

Emin Barın Hat Koleksiyonu, İstanbul 2010

Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010

Ömrümün Bereketi 1, İstanbul 2011

Uğur Derman fotoğraf galerisi için tıklayınız.