Manşetler

Tüm Tez Sunumları

13 Ekim 2017
Dr. Müslüm Yılmaz
Maktel, Muharrem, Mâtem: Klasik Türk Edebiyâtı’nda Kerbelâ Hâdisesi
20 Ekim 2017
Dr. Ahmet Yaşar
On Sekizinci ve Erken On Dokuzuncu Yüzyıllarda İstanbul Hanları: Mekânsal, Topoğrafik ve Toplumsal Bir Analiz
27 Ekim 2017
Dr. Nusret Gedik
Devir Nazariyesi ve Türk Edebiyâtında Manzum Devriyyeler
3 Kasım 2017
Dr. Ahmet Emin Dağ
Halep Türkmenleri (1918-2008)
10 Kasım 2017
Yrd. Doç. Dr. Pelin Aslan
Türkçe Edebiyatta Varla Yok Arası Bir Tür: Fantastik Roman (1876-1960)
17 Kasım 2017
Doç. Dr. Seval Şahin
Tanpınar'da Oyun
24 Kasım 2017
Dr. Deniz Aktan Küçük
Tevfik Fikret Şiirinde Dünyevîleşme ve Ölüm
1 Aralık 2017
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tandoğan
Büyük Sahrâ'da Bir Osmanlı Tebaası: Tevârikler
8 Aralık 2017
Doç. Dr. Erhan Özden
Osmanlı Maârifi'nde Mûsikî
15 Aralık 2017
Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli
Abdülkâdir Merâgî ve Câmiu'l-Elhân'ı
29 Aralık 2017
Yrd. Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu
Milli Dînin Evrenselcilik İddiası: Yahudilikte Nuh İle Ahit ve Nuh Kānunları
31 Aralık 2017 Yılbaşı
5 Ocak 2018
Eyyüp Bostancı
Dîvan Edebiyâtından Bir Çapanoğlu Çıkıtı / Yozgatlı Cabbarzâde Nâil Abbas Paşa
12 Ocak 2018
Gökçen Kapusuz
Türk Hukûkunda Âile Konutu
19 Ocak 2018
Doç. Dr. Süleyman Berk
Hattat Mustafa Râkım'da Celî Sülüs ve Tuğra Estetiği
26 Ocak 2018
Yrd. Doç. Dr. Nurullah Koltaş
Guénon ve Ezelî Hikmet
2 Şubat 2018
Hâlet Uluant
Ekrem Hakkı Ayverdi ve Koleksiyonundan Seçilmiş Eserler
9 Şubat 2018
Dr. Şemsettin Şeker
Tanzîmat Sonrası Siyâsî Fikirlerin Türk Romanındaki Akisleri
16 Şubat 2018
Dr. Gürkan Yavaş
İki Arada Bir Derede: Türk Romanında Din ve Din Adamı Meselesi (1923-1950)
23 Şubat 2018
Yrd. Doç. Dr. Necmeddin Özmen
Ali Ülvi Elöve'nin Hayâtı ve Eserleri
2 Mart 2018
Özden Gül Ötker
Sümerliler'in Dînî İnanç ve Âdetleri
9 Mart 2018
Betül Tarakçı
Osmanlı Coğrafyasında Dominikenlerin Îmar Faâliyetleri
16 Mart 2018
Cemile Odunkıran
Tanpınar Romanlarını "İdeoloji" Kavramı Eşliğinde Okumak
23 Mart 2018
Dr. Hacı Bayram Başer
Eleştiriden Uzlaşıya: Tasavvufun Teşekkül Süreci
30 Mart 2018
Dr. Derya Kılıçkaya
İlk Dönem Mizah Gazetelerinde İstanbul Hayâtı
6 Nisan 2018
Yrd. Doç. Dr. Fatma Tunç Yaşar
Alafranga Halleri: Geç Osmanlı'da Âdâb-I Muâşeret
13 Nisan 2018
Dr. Bekir Hergüner
2000 Sonrası Türk Öykücülüğünde İnsan, İnanç ve Kent İlişkileri
20 Nisan 2018
Dr. Ahmet Uçar
Hıristiyan Gençler Cemiyeti ve Türkiye’deki Faaliyetleri (1910- 1939)
20 Nisan 2018
Yrd. Doç. Dr. Hale Sert
Dil Devrimi'nin Şiirde ve Çeviride İlk Etkilerine Bir Bakış

Diğer Manşetler