Vakıf Hakkında

Kubbealtı Çemberlitaş

"Kubbealtı Faâliyetleri" 1970 yılında kurulan Kubbealtı Cemiyeti ile başlamıştır. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11 Ağustos 1978 gün ve E.1978/488, K.1998/424 sayılı karârı ile cemiyet "Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı" adını almıştır.

Gayesi:

İlim, fikir ve sanatta Türk milletine has târihten gelen değerleri esas tutarak, nesilleri, millî bir düşünce ve sanat merkezi etrâfında toplamaktır. Bu gayeye erişmek için ilim ve fikirde, sanatta, dilde, sosyal sâhada ve neşriyatta muhtelif çalışmalar yapmaktadır.İlim ve Fikir'de :

Akademik konferanslar, seminer ve sempozyumlar, sohbet toplantıları ve anma günleri.

Sanatta :

Türk süsleme sanatları, hat, klasik ve Türk tasavvuf mûsıkîsi kursları.

Dilde :

Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Osmanlı Türkçesi kursu, Aruz kursu ve Türkçeyi Düzgün ve Doğru Konuşma Kursu

Neşriyatta :

Dil, târih, edebiyat, sanat, tasavvuf alanlardaki eserler ile nota, CD ve kasetler.

Sosyal Sâhada :

Burslar, sosyal yardımlar, konser, gezi, iftar, yemek ve kermesler.

Vakıf Kurucularının Vasiyetnâmesinden...

"...Kubbealtı Akademisi Kültür ve San'at Vakfı gibi, millî irfan ve sanata hizmeti gaye edinmiş bir müessesenin gelişme ve devâmı için maddî fedâkarlığa duyulan ihtiyaç, aşağıda bildirilen mal ve mülkümüzü Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'na devretmeyi bizler için vicdan borcu kılmıştır. Öyle ki, gençliği bağrında toplamakta bulunan bu ocağın mensuplarının zihnî ve rûhî bir düzen içinde yetişmelerine gayretin, ibâdet gibi temiz, mukaddes bir millî vazîfe ve vicdan borcu olduğuna inanmış bulunuyoruz.

Hareket noktamız bu olmakla berâber, her müslümânın fikir ve gönül dağarcığında bulunması gereken bir Hak kelâmı, hayâtımız boyunca bizi, çevremize maddî mânevî imkânlarımızı açık tutmaya sevk eylemiştir. Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerîm'inde: "Ve mâ leküm illâ tünfiku fî sebîlillâhi mîrasü's-semâvâti ve'l-arz..." (Ne oluyor size ki îman ettikten sonra da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mîrâsı Allah'ındır.) dediğine göre, O'nun vermiş olduğu mal ve mülkü, gene O'nun kullarının istifâdesine arz eylemek, insan oğluna gurur değil, ancak şükür vermelidir vesselâm."

Vâkıflarımız :

Kurucularımızı, vakfımıza menkul veya gayrımenkul bağışlayan; kıymetli eser, koleksiyon ve telif kitap bırakan büyüklerimizden hayatta olanlara sağlıklı ömürler diler, vefat edenlere Allah'tan rahmetler niyaz ederiz.

Vâkıflarımızdan Kaybettiklerimiz : 
 1.  Sâmiha Ayverdi (1905-1993) edebiyatçı, mütefekkir
 2.  Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984) Yük.Müh.Mîmar, mîmarlık târihçisi, mütefekkir
 3.  Z. İlhan Ayverdi (1926-2009) eğitimci, dil bilimci 
 4.  Dr.Safiye Erol (1902-1964) felsefeci, yazar
 5.  Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil (1893-1964) hukuk âlimi, siyâsetçi, mütefekkir
 6.  Nihad Sâmi Banarlı (1907-1974) edebiyat târihçisi, mütefekkir
 7.  Azize Temel (1905-1981) ev hanımı
 8.  Nuriye Hayırlı (1920-1982) felsefe öğretmeni
 9.  Fevziye Abdullah Tansel (1912-1988) edebiyat târihçisi
 10.  Ahmet Refik Sağkol (1896-1989) memur, mevlevî şeyhi
 11.  Fatma Aközsoy (1906-1996) bankacı
 12.  Nuriye Sezer (1920-2007) ev hanımı
 13.  Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre (1935-2008) teorik fizik ve atom âlimi, mütefekkir
 14.  Ergun Göze (1931-2009) avukat, gazeteci, yazar
 15.  Safiye Diren (1939-2010) öğretmen
 16.  Rahşan Germiyanoğlu (1922-2010) ev hanımı
 17.  Suzan Bektaş(1928-2011) ev hanımı
 18.  Nigâr Güneri (1929-2012) ev hanımı
 19.  Şerife Tarman (1926-2015)  ev hanımı
 20.  Müşerref Büyükaksoy(1924-2018)  hemşire
 21.  Nâdîde Uluant (26.04.1925-27.07.2019) Ev Hanımı  
 22.  Câhide Yoğanak (13.01.1932-05.02.2020) Ev Hanımı  

 

Hayatta Olan Vâkıflarımız :

 1. F. Belmâ Hızer, öğretmen
 2. Hüsnâ Şenaltan, eczacı - 31.05.1948